1
Στην διεθνή ορολογία χρησιμοποιείται ο όρος «Empathy», επειδή όμως στην ελληνική η «εμπάθεια» είναι άλλο πράγμα, επικράτησε ο όρος ενσυναίσθηση ή συναίσθηση
What is Plikli?

Plikli is an open source content management system that lets you easily create your own user-powered website.

Latest Comments